Souhlas s podmínkami a pravidly závodu

Souhlas s pravidly - čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že jsem z vlastní vůle připraven(a) a chci absolvovat běžecký závod "9. Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín 2024" dne 2.6.2024 ve Zlíně, který může být spojený s možným rizikem úrazu a případnými zdravotními následky. Jsem duševně i fyzicky zdráv(a) a svéprávný(á), nejsem pod vlivem alkoholu ani jiných toxických či návykových látek. Nejsem si vědom(a) žádných zdravotních obtíží, které by mi při těchto aktivitách mohly způsobit újmu na zdraví. Nezamlčel(a) jsem žádné z výše uvedených informací ani níže jmenovaných nemocí a kontraindikací. V opačném případě plně odpovídám za následky způsobené tímto zamlčením a vzdávám se práva na náhradu a odškodnění.

Registrace a startovné

  • Po provedení registrace a úhrady startovného, není možné měnit uvedené údaje. Pokud jste v registraci uvedli špatné údaje a doposud jste registraci neuhradili, proveďte registraci znovu. Neuhrazená registrace bude za 14 dnů automaticky odstraněna.
  • Uhrazené startovné za registraci nelze vrátit.
  • Úhradu startovného je potřeba provést do 14-ti dnů od provedení registrace. Následně bude registrace zrušena.
  • Do stanovených termínů je nutné mít registraci uhrazenou! Neuhrazené registrace pak podléhají následující sazbě.
  • V případě změny tratě již zaregistrovaného závodníka, je tuto změnu nutné nahlásit v místě prezence.
  • V případě registrace závodníka ve věku pod 18 let, vyžadujeme při prezenci potvrzený souhlas rodinného zástupce s účastí v závodu.

Měření času čipovou časomírou

Měříme a vyhlašujeme celkové výsledky dle atletických pravidel. Proto se vyhlašuje celkový vítěz dle času od výstřelu. Výsledky ve věkových kategoriích vyhlašujeme dle čipového času, tedy od průběhu startovní bránou.

Vyhlášení výsledků a slavnostní ceremoniál

Podmínkou pro vydání ceny je účast na slavnostním ceremoniálu.

Kontraindikace

Cukrovka, ortopedické obtíže, epilepsie, nervová a mentální labilita, vysoký krevní tlak, poruchy cév a srdce, poinfarktové nebo poúrazové a pooperační stavy, vážná oční vada, u žen těhotenství, onemocnění dýchacích cest, plicní embolie.

Upozornění

Aby se vyloučily skryté výše uvedené kontraindikace, o kterých účastník Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín dosud neví, měl by si před závodem nechat provést zdravotní prohlídku lékařem s ohledem na náročnost závodu. Jinak plně odpovídá za následky způsobené podceněním tohoto upozornění. 

"Jsem si plně vědom(a), že tento běžecký závod přináší riziko úrazu. Abych co nejvíce snížil(a) možnost rizika se zavazuji, že budu přesně následovat instrukce a pokyny pořadatelů."

Dále pořadatel neručí za ztrátu nebo poškození odložených věcí.

Souhlas se sdílením fotografií

Svým podpisem dávám společnosti FILMFEST, s.r.o. a spolku Běhy Zlín, z.s. souhlas ke zveřejnění a sdílení fotografií v elektronické podobě na webových stránkách http://www.zlinskypulmaraton.czhttp://www.zlinfest.cz/http://www.behyzlin.cz/http://www.fotokocian.eu/. Fotografie budou veřejně dostupné od pořízení minimálně po dobu 10 let, nebo do doby odstranění fotografií na žádost jejich autora nebo fotografované osoby.